Route

Hier kun je mijn praktijk vinden.

2 Thoughts.

 1. Beste Jellie de Roos,

  Earst dit:
  – Yn 2015 ha ik it projektplan ‘Mearslach’ skreaun. Mearslach is in plan fan oanpak foar in meartalich, differinsearre, yntegrearre, fernij(en)d kurrikulum saakfakken/wrâldoriintaasje.
  – Utgeande fan de fjouwer neamde útgongspunten binne dit jier de earste twa projekten realiseard. Wy geane no los mei de folgjende twa projekten.

  Ik wie fan doel om it basisidee fan Mearslach fierder hannen en fuotten te jaan yn in boek. Titel fan dat boek soe wurde ‘Mei holle, hert en hannen’.
  Nei it lêzen fan it artikel ‘Uit het keurslijf van het onderwijs’ yn de LC fan 29-8-16 tink ik dat ik dat ik dat boek net mear skriuwe hoech. Jo hawwe it al dien!!
  Myn fraach: wer kin ik it boek bestelle?

  Mei groetnis,

  Syb Muizelaar

  • Hallo Syb, dank voor je enthousiaste reactie en het klinkt heel goed waar jullie mee bezig zijn. Rijk onderwijs maakt meer slagen… 😉 (en heeft meer kans van slagen) Dank ook voor je belangstelling. Je kunt mijn boek bestellen op mijn website http://www.anders-wijs.nl Tijdelijk in september zonder verzendkosten.Vriendelijke groet Jellie de Roos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *